JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

Usvojenje

Organ starateljstva, na osnovu priloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza, utvrđuje

da li su ispunjeni uslovi za zasnivanje usvojenja propisani zakonom.

Organ starateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti lica koje želi da usvoji dijete. Prije svega tim stručnih radnika vrši procjenu lica zainteresovanih za usvojenje i daje obrazloženo mišljenje (socijalni radnik, psiholog, pedagog i dr.).

Što se tiće djeteta ono se može usvojiti do navršenih 18 godina života, u slučajevima kada se dokaže da

nije moguće obezbijediti adekvatnu roditeljsku podršku.

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Pogledaj još novosti