JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

STRUČNI ISPIT: OPŠTE NAPOMENE, ISPITNA PITANJA I LITERATURA

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15,42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17) čl.127 i 172 a propisano je da su svi stručni radnici kao i pripravnici nakon obavljenog pripravničkog staža dužni da polože stručni ispit u sistemu socijalne i dječje zaštite. Stručni ispit polaže pred Komisijom za polaganje stručnog ispita koju obrazuje organ državne uprave nadležan za poslove socijalnog staranja.

 

 • PROGRAM POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit za stručne radnike u oblasti socijalne i dječje zaštite sastoji se iz opšteg i posebnog dijela.

-Opšti dio polaže se usmeno po programu koji sadrži sljedeće predmete:

 1. Osnovi ustavnog uređenja;
 1. Osnovi radnih odnosa;
 1. Osnovi upravnog postupka;
 1. Osnovi socijalne i dječje zaštite;

-Posebni dio stručnog ispita obuhvata praktičnu provjeru znanja i polaže se usmeno. 

 

 • NAČIN PRIJAVLJIVANJA STRUČNOG ISPITA

Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se Ministarstvu rada i socijalnog staranja , Rimski trg br.46, Podgorica. Uz prijavu kandidat je dužan da priloži dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje stručnog ispita:

 1. dokaz o završenom VI ili VII1 nivou kvalifikacije obrazovanja
 1. dokaz o radnom iskustvu
 1. fotokoriju lične karte
 1. kandidat koji je obrazovanje stekao u inostranstvu dostavlja i dokaz o priznavanju inostrane obrazovne isprave

O ispunjenosti uslova za polaganje stručnog ispita, datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni najkasnije 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

NAPOMENA: Kandidat koji je POLOŽIO STRUČNI ISPIT ZA RAD U DRŽAVNIM ORGANIMA polaže ispit iz opšteg dijela koji se odnosi na propise iz socijalne i dječje zaštite i posebni dio stručnog ispita, o čemu je neophodno da dostavi dokaz.

 

 • TROŠKOVI POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat, a troškovi iznose 15 eura po ispitu. 

Uplata troškova za polaganje stručnog ispita vrši se na uplatni račun 832-966-15 Naknada za polaganje stručnog ispita iz oblasti socijalne i dječije zaštite – Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Kandidat je dužan dokaz o uplati dostaviti na uvid sekretaru komisije prije početka ispita. 

 

 • NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Ispitna pitanja za opšti i posebni dio stručnog ispita priprema Komiija, a stručni ispit se polaže usmeno.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom “položio” ili “nije položio” za svaki od predmeta. Položio je kandidat koji je, za svaki predmet pojedinačno, dobio ocjenu “položio”.

 

 • ODLAGANJE ISPITA

Na zahtjev kandidata, polaganje stručnog ispita iz opravdanih razloga može se odložiti.

 

 • POPRAVNI ISPIT I PONOVNO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Kandidat koji je na stručnom ispitu dobio ocjenu “nije položio” iz jednog predmeta ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

Kandidat koji je na stručnom ispitu dobio ocjenu “nije položio” iz dva ili vise predmeta ima pravo na ponovno polaganje. Troškovi polaganja stručnog ispita za ponovno polaganje iznose, 15 eura po ispitu.

 

Uplata troškova za ponovno polaganje stručnog ispita vrši se na uplatni račun 832-966-15 Naknada za polaganje stručnog ispita iz oblasti socijalne i dječije zaštite – Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

 

 

Sekretar komisije: Maja Ajanović

kontakt: +382 20 482-413

e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

 

 

Mapa - JU Centri za socijalni rad

mapa centri

faq


propisi


prava


korisnici

„Nasilje u porodici-Putokaz ka izlazu“

Krenimo zajedno

Mapa podrške za žene žrtve porodičnog nasilja 

krenimo zajedno mapa


 

mapa osi 2


logo parakcg


disability logo


logo ckcg

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Novosti